STAATSCOURANTVaststelling bestemmingsplan ‘AkzoNobel te Herkenbosch’, RoerdalenWijziging ten opzichte van het ontwerpplanInzienBeroep instellenInwerkingtredingVoorlopige voorzieningMeer informatie

Bekendmaking voor Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening in Roerdalen

Geplaatst op Lokaalnieuwsroerdalen.nl op: 19-06-2024

  1. Bekendmakingen roerdalen
  2. STAATSCOURANTVaststelling bestemmingsplan ‘AkzoNobel te Herkenbosch’, RoerdalenWijziging ten opzichte van het ontwerpplanInzienBeroep instellenInwerkingtredingVoorlopige voorzieningMeer informatie

Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Burgemeester en wethouders van Roerdalen maken bekend dat de gemeenteraad in de vergadering van 12 september 2013 het bestemmingsplan ‘AkzoNobel te Herkenbosch’ gewijzigd heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan dient ter actualisatie van het planologische kader voor het gebied dat bekend is als het bedrijventerrein aan de Lispinweg 6 in Herkenbosch waar AKZO Nobel Functional Chemicals B.V. is gevestigd. Nadat het ontwerpbestemmingsplan ter inzage heeft nog een ambtelijke wijziging plaatsgevonden. Deze wijziging bestaat uit het verwijderen van de geluidszonering. Het vastgestelde bestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken vanaf 1 oktober 2013 ter inzage bij het Servicepunt Roerdalen. Het bestemmingsplan staat ook op www.ruimtelijkeplannen.nl en is terug te vinden onder NL.IMRO.1669.BPHKB2011AKZO-VG01. Volgens artikel 8.2 van de Wet ruimtelijke ordening kan gedurende 6 weken vanaf 1 oktober 2013 beroep worden ingesteld tegen het vaststellingsbesluit. Beroep kan worden ingesteld door: • belanghebbenden die tijdig een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan kenbaar hebben gemaakt; • iedere belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest om zijn zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar te maken; • iedere belanghebbende, voor zover beroep wordt ingesteld tegen wijzigingen die de raad bij de vaststelling van het plan heeft aangebracht. Een beroepschrift kunt u indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Het beroepschrift bevat in ieder geval uw naam, adres, de dagtekening, een omschrijving van het (onderdeel van het) besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep. Aan deze procedure zijn griffiekosten verbonden. Het instellen van beroep schorst de werking van het vastgestelde bestemmingsplan niet. Het bestemmingsplan treedt in werking daags na het aflopen van de inzagetermijn. Om de werking van het bestemmingsplan (van het onderdeel waartegen u beroep instelt), te schorsen kan een belanghebbende tijdens de inzagetermijn een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet dezelfde gegevens bevatten als het beroepschrift. Tevens moet u het spoedeisende belang aangeven. Ook bij een verzoek om een voorlopige voorziening wordt griffierecht in rekening gebracht. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimtelijke ontwikkeling en economie via telefoon: (0475) 538 888.

Unknown

 Lokaalnieuwsroerdalen.nl Redactie

Lokaalnieuwsroerdalen.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Roerdalen. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Roerdalen

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.